برای  پرداخت هزینه  کلیک کنید. لازم است پس از پرداخت، تصویری از تاییدیه واریزی خود در صفحه مربوطه ارسال نمایید.